Nacionalni svet za kulturo

Delovanje

Način svojega dela ureja svet s poslovnikom (Poslovnik NSK).

Svet se sestaja na rednih, izrednih in dopisnih sejah. Na sejah obravnava zadeve iz svoje pristojnosti, obravnavanje posameznih zadev pa lahko svetu predlagajo:

- predsednik sveta
- člani sveta
- za kulturo pristojen odbor Državnega zbora RS
- Vlada RS
- minister, pristojen za kulturo
- druga ministrstva
- zainteresirane organizacije in posamezniki na področju kulture

Zainteresirani naj pošljejo svoje pobude pisno na naslov:
Nacionalni svet za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
ali po elektronski pošti na naslov nsk.mk@gov.si.

Svet na sejah v skladu s poslovnikom sprejema stališča in pobude. Vlada in pristojno delovno telo državnega zbora obravnavata mnenja, pobude in predloge nacionalnega sveta ter se do njih opredelita in ga o tem seznanita najkasneje v roku 60 dni potem, ko jih prejmeta (17. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Ur.l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13).

Novice in obvestila

Arhiv novic in obvestil

Stališče Nacionalnega sveta za kulturo o osnutku Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025
29.09.2017 - …
Beri dalje

Mnenje NC
16.02.2018 - …
Beri dalje

Vabilo na 27. javno sejo Nacionalnega sveta za kulturo
22.01.2018 - Vabimo vas, da se udeležite 27. javne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo v petek, 26. januarja 2018, ob 9.00 uri v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.…
Beri dalje

Mediji o nas

Arhiv objav