Nacionalni svet za kulturo

Mnenje Nacionalnega sveta za kulturo, SFC

22.07.2015

Mnenje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru se selektivno odloča za nekatere parcialne korekcije obstoječega ZSFC-ja in ne za generalno obnovo, kot jo je predvidel v prejšnji vladi že potrjeni SLAVC. V delovanju Slovenskega filmskega centra trenutno ni zaznati opaznih anomalij, ki so spremljale številne faze Slovenskega filmskega sklada, zato se zdi postopno reševanje akutnih problemov smiselno. Kljub temu pa je očitno, da je v predlogu le nekaj najnujnejših dopolnitev in bodo zelo kmalu potrebne nove izboljšave tega zakona.
Ni mogoče prezreti, da se predlog novele odpoveduje novim zunaj proračunskim virom, kot jih je predvideval SLAVC. Predlog se skuša izogniti lobističnim konfliktom, vendar tudi preveč zlahka pozablja na nujne in legitimne vire financiranja slovenske avdiovizualne produkcije, ki jih je predvidel tudi NPK 2014-2017. Vnovični poskus uveljavitve teh virov bi, če nič drugega, pokazal možnost oziroma izvedljivost takšnih virov, saj so pričakovanja, da bi lahko prišlo do povečanja proračunskih sredstev, nerealna.
Ker predlog zakona izrazito posega v 17. člen Zakona o SFC, bi bilo upravičeno pričakovati, da bo popravil tudi ureditev doslej edinega, a žal nepopolno uveljavljenega zunaj proračunskega vira, ki izhaja iz prvega odstavka 17. člena: »Radiotelevizija Slovenija podpira slovensko filmsko produkcijo tako, da izvede razpis, preko katerega letno nameni finančna sredstva za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje, v višini najmanj 2 odstotkov zbranega prispevka za programe in storitve Radiotelevizije Slovenija v preteklem letu.«  Izkazalo se je, da dikcija za učinkovit nadzor in sankcioniranje nedoslednega izvajanja določil tega zakona ni zadostna. Nenatančen zapis te obveznosti zavodu RTV omogoča, da sicer izvede razpis v predpisani vrednosti, ne pa hkrati tudi financiranja v predpisani višini. Z minimalnim popravkom, ki bi določal tudi dejansko finančno realizacijo, bi dosegli uresničevanje osnovnega namena tega določila.

Predlog zakona v osrednjem delu uresničuje enega od ciljev, zastavljenih v NPK 2014-2017, ta namreč določa uvedbo dodatne sheme finančne pomoči v obliki denarnih spodbud za tuje producente, katerih produkcijska dejavnost je vezana na ozemlje RS. Tako imenovane davčne vzpodbude so z velikim uspehom uvedle številne sosednje države, tako rekoč vzorčen primer je sosednja Hrvaška. Njihovi izračuni kažejo, da se te vzpodbude večkratno povrnejo, predvsem pa pozitivno vplivajo na ekonomski razvoj filmske in avdiovizualne dejavnosti, povečujejo njeno konkurenčno vrednost, povečajo trg dela, hkrati pa tudi pozitivno vplivajo na razvoj terciarnih dejavnosti. Od te spremembe lahko največ pričakujeta tehnični in produkcijski segment slovenske avdiovizualne industrije, kar pa je v produkcijsko omejenih okoliščinah zelo pomembno.

predsednik NSK
Metod Pevec

Ljubljana, 12. julij 2015

PRIPETE DATOTEKE

Mediji o nas

Arhiv objav