Nacionalni svet za kulturo

Sklepi 23. redne seje NSK

13.06.2013

Nacionalni svet za kulturo je na 23. redni seji 4. junija 2013 sprejel smernice za oblikovanje sklepov k posameznim točkam, jih dopisno uskladil ter o njih glasoval na dopisni seji, ki je potekala od 12. do 14. junija  2013. Svet je sprejel naslednje sklepe:


SKLEPI K 2. TOČKI:
Učinki davčne in pokojninske reforme na samozaposlene ter novi prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obetajo samozaposlenim v kulturi.

2.1: Nacionalni svet za kulturo poziva Ministrstvo za kulturo in predstavnike samozaposlenih, da tesno sodelujejo pri uveljavljanju interesov za samozaposlene, ter da se ob nujnih ukrepih zavzamejo tudi za trajnejše rešitve, ki bi rešile ekonomsko nevzdržni in izrazito prekerni položaj samozaposlenih. Za pozitivne spremembe na tem področju je potrebna celovita sistemska rešitev, ki mora vključevati tudi kulturne in umetnostne institucije, ki so v veliki meri tudi delodajalci in partnerji samozaposlenih v kulturi. Apeliramo tudi za pospeševaje in omogočanje umetnostnega trga na tistih ravneh, kjer ima država za to možnosti oziroma vzvode.

2.2: Nacionalni svet za kulturo daje pobudo parlamentarnemu Odboru za kulturo, da razpravlja o položaju samozaposlenih na področju kulture ter pri obravnavi zakonskih in podzakonskih aktov upošteva tudi učinke, ki ga bodo sprejete pravne norme imele na samozaposlene v kulturi.

2.3: Nacionalni svet za kulturo daje pobudo predsednici Vlade RS, da se seznani s položajem samozaposlenih v kulturi in pri vodenju vladne politike posveti posebno skrb tudi temu vitalnemu a že vidno obubožanemu delu ustvarjalcev.

2.4: Sklepi se pošljejo Vladi RS, Ministrstvu za kulturo, članom parlamentarnega Odbora za kulturo DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS, Asociaciji ter se objavijo na spletni strani www.nsk-slo.si.


SKLEPI K 3. TOČKI:
Obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.


3.1: Nacionalni svet za kulturo ugotavlja, da je o Predlogu  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih doseženo široko soglasje stroke, razen v delu, ki se tiče področja e-hrambe in potrjevanja notranjih pravil. Svet poziva Ministrstvo za kulturo, da doseže večje soglasje strokovne javnosti tudi na teh področjih.

3.2. Nacionalni svet za kulturo poziva Ministrstvo za kulturo k sistemski ureditvi področja slovenske arhivistike, predvsem k ureditvi prostorske problematike, kadrovske problematike ter problematike pridobivanja ustreznih znanj.

3.3: Nacionalni svet za kulturo poziva zainteresirano strokovno javnost, da se dejavno vključi v razpravo o predlogu Nacionalnega programa za kulturo 2013-2016 ter poda konkretne predloge in rešitve za področje slovenske arhivistike.

3.4: Sklepi se pošljejo Vladi RS, Ministrstvu za kulturo, članom parlamentarnega Odbora za kulturo DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS, Arhivu RS in regionalnim arhivom ter se objavijo na spletni strani www.nsk-slo.si.


SKLEPI K 4. TOČKI:
Obravnava Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine.

4.1: Nacionalni svet za kulturo ugotavlja, da so dosedanji predlogi sprememb Predloga o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine usmerjeni v odpravljanje težav, ki jih je pokazala praksa. Pripravljavcem sprememb priporoča skrbno obravnavo regulativ trgovanja, olajšav za vlagatelje v kulturne spomenike kakor tudi določil za doseganje in vzdrževanje visokih standardov dela na področju dela z dediščino,  predvsem restavratorstva.

4.2: Nacionalni svet za kulturo poziva zainteresirano strokovno javnost, da se s predlogi dejavno vključi v nadaljevanje priprav Predloga o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki bo obsegalo celovito ureditev muzejske dejavnosti, državno garancijo za transporte dediščine in jasnejša določila v zvezi s trgom dediščine.

4.3: Sklepi se pošljejo Vladi RS, Ministrstvu za kulturo, Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Slovenskemu muzejskemu društvu, Skupnosti muzejev Slovenije ter se objavijo na spletni strani www.nsk-slo.si.


MIRAN ZUPANIČ
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo
 

 

Povezava na sejo: 23. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 4. 6. 2013.

PRIPETE DATOTEKE

Sklepi 23. seje

Mediji o nas

Arhiv objav