Nacionalni svet za kulturo

Sklepi 25. seje Nacionalnega sveta za kulturo

04.11.2013


SKLEPI  25. REDNE SEJE

Nacionalni svet za kulturo je na 25. redni seji 22. oktobra 2013 sprejel smernice za oblikovanje sklepov k posameznim točkam, jih dopisno uskladil ter o njih glasoval na dopisni seji, ki je potekala od 29. oktobra do 4. novembra 2013. Svet je sprejel naslednje sklepe:


SKLEPI K 2. TOČKI:
Stanje visokošolskega izobraževanja za umetniške poklice na Univerzi v Ljubljani.

2.1: Problematiko univerzitetnega izobraževanja za umetniške poklice je Nacionalni svet za kulturo od leta 2008 dalje obravnaval štirikrat ter pobude za izboljšanje stanja posredoval parlamentarnima odboroma za visoko šolstvo in kulturo, pristojnim ministrstvom, vladi in tudi predsedniku vlade Republike Slovenije. Po peti obravnavi ugotavljamo, da ni bila realizirana nobena od pobud, ki bi pripomogle k izboljšanju stanja. Nasprotno, zaradi neupoštevanja posebnosti umetniškega izobraževanja, nezadostnega financiranja in nereševanja prostorskih vprašanj se položaj akademij Univerze v Ljubljani še naprej slabša. Akademije nimajo zagotovljenih osnovnih pogojev za delovanje: primernih prostorov, zadostnega financiranja, zadostnega števila visokošolskih učiteljev ter ustrezne opreme. Nereševanje problemov na sistemskih ravneh ter prelaganje odgovornosti na nižje ravni vodi v stagnacijo in odmiranje umetniških disciplin, ki jih akademije gojijo. Nacionalni svet za kulturo zato opozarja, da neustrezen položaj izobraževanja za umetniške poklice siromaši in razgrajuje ves slovenski duhovni prostor, kar terja interventno ukrepanje.

2.2: Nacionalni svet za kulturo poziva ministra prof. dr. Jerneja Pikala, da nemudoma ustanovi delovno skupino Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki bo proučila položaj umetniških akademij in stanje univerzitetnega izobraževanja za umetniške poklice ter predlagala ukrepe za izboljšanje. Predlagani ukrepi naj bodo vključeni v Zakon o visokem šolstvu ter druge zakonske in podzakonske akte. Več kot očitno namreč je, da dolgoletno politično prelaganje odgovornosti z ravni ministrstva na raven univerz ne prinaša drugega kot stagnacijo in odmiranje tega segmenta visokega šolstva.

2.3: Nacionalni svet za kulturo opozarja, da svoj del odgovornosti za delovanje akademij nosi tudi Univerza v Ljubljani, zato poziva rektorja prof. dr. Ivana Svetlika in predsednika Upravnega odbora prof. dr. Janeza Hribarja, da v okviru svojih pristojnosti storita vse potrebno za ureditev materialnega položaja akademij.

2.4: Nacionalni svet za kulturo poziva ministra dr. Uroša Grilca, da Ministrstvo za kulturo spremlja položaj univerzitetnega izobraževanja za umetniške poklice in s svojimi ukrepi dejavno podpira njegov razvoj.


2.5: Nacionalni svet za kulturo daje pobudo Odboru za kulturo Državnega zbora Republike Slovenije in Odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino Državnega zbora Republike Slovenije, da razpravljata o položaju umetniških akademij, ki izobražujejo za umetniške poklice na Univerzi v Ljubljani ter se tudi seznanita z realizacijo svojih sklepov sprejetih na skupni seji dne 19. 2. 2009.

2.6: Sklepi se pošljejo Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za kulturo, Univerzi v Ljubljani, članom parlamentarnega Odbora za kulturo DZ RS, članom parlamentarnega Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS ter se objavijo na spletni strani http://www.nsk-slo.si.

 

SKLEPI K 3. TOČKI:
Obravnava Predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, ki ga je določila Vlada RS, na seji 26. 9. 2013.

3.1: Nacionalni svet za kulturo se je seznanil S Predlogom Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, ki ga je določila Vlada RS, na seji 26. 9. 2013. Svet ugotavlja, da je Ministrstvo za kulturo izpeljalo široko javno razpravo in v predlog vključilo vrsto predlogov strokovne javnosti. Obenem pa svet ugotavlja tudi to, da je predlog po svoji naravnanosti izrazito delovni dokument Ministrstva za kulturo za obdobje 2014 - 2017 in v manjši meri celostna vizija razvoja kulture.

3.2: Člani Nacionalnega sveta za kulturo ugotavljamo, da naše pobude, ki so se nanašale na področja vizualne in sodobne umetnosti, v glavnem niso bile upoštevane. V predlogu Nacionalnega programa za kulturo 2014 – 2017 še posebej pogrešamo konkretne ukrepe za spodbujanje umetnostnega trga kot pomembnega vira za financiranje odkupov likovnih del. Ker so javna sredstva za tovrstne odkupe porazno nizka, bo nespodbujanje umetnostnega trga imelo dolgoročne negativne posledice na vso likovno umetnost.
Kritični smo bili do posebej izdvojenega področja intermedijske umetnosti. To še naprej ostaja samostojno področje, kar je problematično in zavajajoče ter v neskladju z razumevanjem tega termina v mednarodnem prostoru. To pomeni, da bodo umetniki, ki bodo kandidirali s svojimi projekti na Ministrstvu za kulturo in bodo uporabljali različne umetnostne medije, na razpisih izločeni, če ne bodo uporabljali digitalnih medijev. Ne moremo se znebiti občutka, da se želja sedanje ekipa ministrstva, da bi bil Nacionalni svet za kulturo bolj pomemben pri oblikovanju kulturne politike, ne kaže kot docela iskrena, saj se to – vsaj kar se tiče področja vizualne umetnosti – v predlogu Nacionalnega programa za kulturo 2014 – 2017 ne potrjuje.

3.3: Nacionalni svet za kulturo pozdravlja dejstvo, da je predlagatelj uvrstil v Predlog Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 tudi financiranje gradnje treh umetniških akademij. Žal pa obenem ugotavljamo, da pripravljalec ni upošteval naše pobude, ki smo jo sprejeli na 24. seji, da je potrebno ”opredeliti pomen vseh ravni izobraževanja za umetniške poklice ter jasneje opredeliti odgovornost države pri zagotavljanju pogojev za delovanje umetniškega izobraževalnega sistema.” Predlog Resolucije  sicer namenja obširno pozornost vzgoji in izobraževanju publike, popolnoma pa zanemarja izobraževanje za umetniške poklice, kar je glede na prejšnjo Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo očiten korak nazaj. Parlamentarnemu odboru za kulturo zato dajemo pobudo, da v tem delu zagotovi ustrezno dopolnitev Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017.

3.4: Sklepi se pošljejo Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, članom parlamentarnega Odbora za kulturo DZ RS, članom parlamentarnega Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS ter se objavijo na spletni strani http://www.nsk-slo.si.

 

SKLEPI K 4. TOČKI:
Obravnava Osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.


4.1: Nacionalni svet za kulturo se je seznanil s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki ga je sprejela Vlada RS na seji 18. 10. 2013. Svet pozdravlja prizadevanje Ministrstva za kulturo, da bi v kriznih razmerah zagotovil nadaljnji obstoj in delovanje oblik ustvarjalnosti v javnem interesu in iskanje novih oblik njihovega preživetja.

4.2: Nacionalni svet za kulturo ob tem opozarja, da uresničevanje javnega interesa v kulturi omejujejo ali celo ogrožajo drugi zakoni in ukrepi države, ki v imenu varčevanja prisiljujejo umetnike v navidezen, dejansko pa finančno brezizhoden položaj »samostojnih podjetnikov«, jim dodatno obdavčujejo že tako mizerne honorarje in podobno. Zato svet poziva Ministrstvo za kulturo, da pri pripravi zakonskih rešitev v okviru celostne prenove zakona zagotovi pri drugih državnih organih pogoje, da bo država varovala javni interes za kulturo tudi v splošni delovni, finančni, socialni in drugi zakonodaji, katere dejanski družbeni učinki so pogosto v nasprotju z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo ali pa celo vnaprej izničujejo njegov namen.  

4.3: Sklepi se pošljejo Ministrstvu za kulturo, članom parlamentarnega Odbora za kulturo DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS ter se objavijo na spletni strani http://www.nsk-slo.si.


SKLEPI K 5. TOČKI
Obravnava Osnutka predloga Zakona o enotni ceni knjige.

5.1: Nacionalni svet za kulturo se je seznanil z Osnutkom predloga Zakona o enotni ceni knjige in nanj nima pripomb. Zakon je eden od kulturnopolitičnih instrumentov, ki ščitijo knjigo kot tržno blago z dodano kulturno vrednostjo in knjigarne kot pomembna kulturna središča.

5.2: Nacionalni svet za kulturo bo v prihodnjih mesecih opravil širšo razpravo o področju knjige, ki se nahaja v vse bolj zaostrenih in negotovih razmerah.

5.3: Sklepi se pošljejo Ministrstvu za kulturo, članom parlamentarnega Odbora za kulturo DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS ter se objavijo na spletni strani www.nsk-slo.si.

MIRAN ZUPANIČ
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo

 

Povezava na sejo: 25. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 22. 10. 2013.

PRIPETE DATOTEKE

Sklepi 25. seje

Mediji o nas

Arhiv objav