Nacionalni svet za kulturo

Sklepi dopisne seje NSK, ki je potekala od 29. 11 do 3. 12. 2013

03.12.2013

V skladu s sklepom 2.2. dvajsete redne seje NSK, je delovna skupina za oblikovanje predlogov in pobud, s katerimi se bo svet dejavno vključil v pripravo ključnih strateških in izvedbenih dokumentov za obdobje 2014 – 2020, v sestavi Mitja Čander (vodja skupine), Miran Mohar, dr. Jože Vogrinc, Miran Zupanič, Aleš Novak in Peter Tomaž Dobrila, na podlagi predstavitve predstavnic Ministrstva za kulturo RS za področje evropskih sredstev, ob predstavitvi ureditve področja umeščenosti kulture v kohezijske politike 2014 – 2020 ter skupne razprave in ugotovitev, oblikovala in uskladila predlog sklepov, ter jih poslala v potrditev Nacionalnemu svetu za kulturo.

Nacionalni svet za kulturo je obravnaval sklepe, ki jih je oblikovala delovna skupina ter o njih glasoval na dopisni seji, ki je potekala od 29. novembra do 3. decembra 2013. Svet je sprejel naslednje sklepe:

SKLEP 1.1: Nacionalni svet za kulturo podpira prizadevanja Ministrstva za kulturo RS pri umeščanju področja kulture v Nacionalni strateški referenčni okvir in druge operativne in izvedbene dokumente kohezijskih politik za obdobje 2014 - 2020. Področje kulture je ustrezno umeščeno v širše nacionalne in evropske razvojne strategije in politike, polja vključevanja kulture so usklajena z vertikalnimi osmi in programskimi prioritetami.

SKLEP 1.2: Nacionalni program za kulturo za obdobje 2014 - 2017 na mnogih mestih temelji prav na intenzivnem črpanju evropskih sredstev. Ob zaostrenih ekonomskih razmerah in krčenju proračunskih sredstev za področje kulture je toliko bolj pomembna operacionalizacija zadostnega obsega evropskih sredstev ter njihova dostopnost. Nacionalni svet za kulturo podpira prizadevanja Ministrstva za kulturo RS, da v okviru medresorskih usklajevanj in priprave operativnih in izvedbenih dokumentov kohezijskih politik za obdobje 2014 - 2020 pripravi izhodišča in okvir za uspešno črpanje evropskih sredstev, s tem pa za nemoteno uresničevanje Nacionalnega programa za kulturo v obdobju 2014 - 2017.

SKLEP 1.3: Iz predstavitve osnutka spremenjenega sistema upravljanja z evropskimi sredstvi je moč razbrati možnost delne izgube suverenosti Ministrstva za kulturo RS pri izvajanju mehanizmov oz. pri upravljanju z evropskimi sredstvi. Nacionalni svet za kulturo meni, da bi resor kulture moral ohraniti polno avtonomijo, sočasno pa imeti zagotovljen zadosten obseg sredstev iz tega vira, ki bo usklajen z razvojnimi nalogami na področju kulture v naslednji finančni perspektivi, ob tem pa bi po našem mnenju Ministrstvo za kulturo moralo ostati nosilec razpisov in drugih izvedbenih odločitev na tem področju. Kultura je ranljivo področje, zlasti v medresorskih usklajevanjih, in ni možno pričakovati, da bodo ostala ministrstva izkazovala posebno naklonjenost za financiranje kulture v okviru svojih pristojnosti upravljanja z evropskimi sredstvi.

SKLEP 1.4: Nacionalni svet za kulturo predlaga, da Ministrstvo za kulturo RS v medresorskem usklajevanju doseže vrnitev možnosti financiranja programov in projektov s področja kulture tudi v okviru kmetijskega resorja (razvoj podeželja). Ta možnost je že bila vzpostavljena, kultura pa je lahko eden pomembnejših in uspešnejših razvojnih dejavnikov izven urbanih mestnih središč.

SKLEP 1.5: Sklepi se pošljejo Vladi RS, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Odboru za kulturo DZ RS ter se objavijo na spletni strani www.nsk-slo.si.


MIRAN ZUPANIČ
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo
 

PRIPETE DATOTEKE


Mediji o nas

Arhiv objav