Nacionalni svet za kulturo

SPOROČILO ZA JAVNOST - sklepi 19. seje Nacionalnega sveta za kulturo

09.11.2012

SKLEP K 2. TOČKI:
Informacija o krčenju proračunskih sredstev za kulturo v letu 2013.

Sklep 2.1: Nacionalni svet za kulturo se je seznanil z informacijo o zmanjšanju proračunskih sredstev za kulturo v letu 2013, ki jo je podal pristojni minister dr. Žiga Turk, in bo v letu 2013 pozorno spremljal učinke nižanja proračunskih sredstev na kulturnem področju.

Sklep 2.2: Člani Nacionalnega sveta za kulturo pozivamo ministra dr. Žigo Turka, da nam predloži strokovne analize stanja na posameznih proračunskih postavkah s področja kulture v letu 2012, na temelju katerih je presodil, da sprejeti varčevalni ukrepi ne bodo ogrozili izvajanja programov.

Sklep 2.3: Sklep se pošlje Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, vodjem poslanskih skupin Državnega zbora RS ter medijem.

SKLEPI K ZDRUŽENI 3. IN 4. TOČKI:
Kulturne vsebine na Radioteleviziji Slovenija ter učinki Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije in Zakona o uravnoteženju javnih financ na filmsko ustvarjalnost.

Sklep 3.1: Nacionalni svet za kulturo se je seznanil s stanjem na Radioteleviziji Slovenija, zlasti s posledicami, ki jih za produkcijo kulturnih vsebin prinašata Zakon o uravnoteženju javnih financ ter napovedano znižanje RTV–prispevka. Ob ugotovitvah, da je nacionalna radiotelevizija zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena ter da politični ukrepi ogrožajo ne le izvajanje njenih z zakonom predpisanih nalog, ampak tudi dosežene kulturne in demokratične standarde vseh državljanov, izraža svet odločno nasprotovanje načrtnemu slabljenju te osrednje javne medijske in kulturne ustanove v državi.

Sklep 3.2: Nacionalni svet za kulturo daje pobudo parlamentarnemu Odboru za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino, da obravnava problematiko produkcije kulturnih vsebin na RTV Slovenija ter skladno s pristojnostmi prispeva k trajnemu in kvalitetnemu izvajanju javnega interesa na tem področju, vključno z zagotovitvijo zadostnega obsega financiranja, ki bo zavodu omogočal stabilno izvajanje njegovih z zakonom določenih nalog.

Sklep 3.3: Svet poziva pristojnega ministra dr. Žigo Turka, da do seje, na kateri bo Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino obravnaval problematiko RTV Slovenija temu odboru in Nacionalnemu svetu za kulturo posreduje pisne odgovore na naslednja vprašanja:

1. Ali je zmanjšanje RTV-prispevka ustrezen način za zagotovitev delovanja  ustanove posebnega kulturnega in nacionalnega pomena?
2. Ali ni takšno zmanjšanje financiranja v nasprotju z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija, ki določa, da ustanovitelj zagotovi primerno financiranje za izvajanje javne službe?
3. Ali lahko po vašem mnenju Radiotelevizija Slovenija z zmanjšano količino denarja kakovostno izvaja svoje z zakonom določene naloge?
4. S katerimi ukrepi boste zagotovili, da bo RTV Slovenija še naprej kakovostno izvajala svojo javno službo na področju kulture?
5. Prosimo, da Odboru za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino ter Nacionalnemu svetu za kulturo posredujete analize, na podlagi katerih je bilo sprejeto zmanjšanje RTV-prispevka.

Sklep 3.4: Svet poziva vodstvo RTV Slovenija, da do seje, na kateri bo Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino obravnaval problematiko RTV Slovenija, temu odboru in Nacionalnemu svetu za kulturo posreduje pisne odgovore na naslednja vprašanja:
1. Kateri vzroki so privedli do tega, da kulturne vsebine na RTV Slovenija – v perspektivi 20 ali 30 let - vse bolj drsijo na obrobje programskega interesa?
2. Kakšni so učinki Zakona o uravnoteženju javnih financ na delovanje RTV Slovenija?
3. Ali so kulturne vsebine RTV Slovenija zaradi pričakovanega zmanjšanja prihodkov ogrožene?
4. Katere kulturne vsebine so oziroma bodo najbolj ogrožene?
5. Kaj boste storili, da bo RTV Slovenija še naprej kakovostno izvajala svojo javno službo na področju kulture?

Sklep 3.5: Nacionalni svet za kulturo se je seznanil s stanjem na Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije, in ugotovil, da bo nezadostno proračunsko financiranje stroškov tekočega poslovanja agencije kot to določa 51. člen Zakona o uravnoteženju javnih financ neizogibno povzročilo, da agencija v letu 2013 ne bo mogla izvajati svoje javne službe, s čimer bo prizadeta slovenska filmska ustvarjalnost in interes slovenskih državljanov za lastno filmsko kulturo.

Sklep 3.6: Nacionalni svet za kulturo daje pobudo parlamentarnemu Odboru za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino, da obravnava problematiko nezadostnega javnega financiranja stroškov tekočega poslovanja Slovenskega filmskega centra ter v skladu s svojimi pristojnostmi prepreči škodo, ki bo nastala, če bo oteženo ali onemogočeno delovanje agencije.

Sklep 3.7: Svet poziva pristojnega ministra dr. Žigo Turka, da do seje, na kateri bo Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino obravnaval problematiko Slovenskega filmskega centra, temu odboru in Nacionalnemu svetu za kulturo posreduje pisne odgovore na naslednja vprašanja:
1. S katerimi ukrepi boste zagotovili izvajanje 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru v delu, ki se nanaša na obveznost ”vseh ostalih izdajateljev televizijskih programov”, da izvedejo razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje?
2. Ali menite, da je določilo Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je ukinil financiranje tekočih stroškov poslovanja Slovenskega filmskega centra, smotrno in omogoča nemoteno izvajanje javne službe?
3. Kdaj boste zagotovili sistemske vire, s katerimi bo Slovenski filmski center lahko nadomestil izpad proračunskih prihodkov?
4. Kateri bodo ti sistemski viri?
5. Kaj boste storili za zaščito javnega interesa, če Slovenski filmski center ne bo pridobil dovolj denarja za delovanje in ne bo mogel izvajati javne službe?
6. O kakšnih statusnih spremembah Slovenskega filmskega centra razmišljate na ministrstvu?

Sklep 3.8: Svet poziva direktorja Slovenskega filmskega centra, da do seje, na kateri bo Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino obravnaval problematiko RTV Slovenija, temu odboru in Nacionalnemu svetu za kulturo posreduje pisne odgovore na naslednja vprašanja:
1. Katere so največje sistemske pomanjkljivosti Zakona o Slovenskem filmskem centru?
2. Ali lahko Slovenski filmski center v okviru sedanjih sistemskih možnosti v letu 2013 z lastnimi prihodki nadomesti izpad proračunskih prihodkov za stroške tekočega poslovanja agencije?
3. Ali lahko Slovenski filmski center s tremi zaposlenimi izvaja predpisane naloge javne službe oziroma koliko delavcev je za to potrebno?
4. Uvedbo katerih sistemskih ukrepov predlagate, da bi Slovenski filmski center lahko z izvenproračunskimi prihodki nadomestil izpad proračunskih?
5. Zakaj Slovenski filmski center v letu 2012 ni objavil javnih razpisov za sofinanciranje realizacije filmov, realizacije prvencev, razvoja projektov, razvoja scenarijev ter povečav in transferjev...?
6. Ocenjujemo, da bo Slovenski filmski center v letu 2013 imel glede na sprejete obveznosti iz preteklih let za sofinanciranje kinematografske dejavnosti na razpolago okrog 1 mio EUR. Koliko programa boste s tem lahko sofinancirali?

Sklep 3.9: Nacionalni svet za kulturo poziva Vlado RS in poslance Državnega zbora, da s svojimi odločitvami prispevajo h krepitvi možnosti za izvajanja javnega interesa na področju kulture in s tem v zvezi sprejemajo ustrezne sistemske rešitve.

Sklep 3.10: Nacionalni svet za kulturo poziva zainteresirano kulturno javnost, da razpravlja o učinkih aktualne kulturne politike do Radiotelevizije Slovenija in Slovenskega filmskega centra ter tako prevzame svoj del odgovornosti za varovanje dosežene kulturno-civilizacijske ravni v Republiki Sloveniji

Sklep 3.11: Sklepi se pošljejo Vladi RS, Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, članom parlamentarnega Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino DZ RS, vodjem poslanskih skupin DZ RS, Radioteleviziji Slovenija, Slovenskemu filmskemu centru, Društvu slovenskih režiserjev, Društvu filmskih producentov Slovenije, Društvu slovenskih filmskih ustvarjalcev in drugim stanovskim društvom ter medijem.

SKLEPI K 5. TOČKI
Razno.

Sklep 5.1: Nacionalni svet za kulturo je razpravljal o pobudi gospoda Janeza Janše v zvezi z neizpolnjevanjem pogodb, ki jih je Ministrstvo za kulturo leta 2010 sklenilo z zavodoma Maska in Aksioma. Ob ugotovitvi, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport iz nepojasnjenih razlogov ni v roku izpolnjevalo pogodbenih obveznosti, izražamo člani sveta posebno zaskrbljenost nad izjavo predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport gospoda Bojana Brezigarja (Reporter, 22. 10. 2012, str. 66). Te izjave napoveduje uvajanja novih nadzornih mehanizmov nad tistimi ustvarjalci, ki jih bodo na ministrstvu identificirali kot podpihovalce političnega posmeha in sovraštva.
Uvedbe takšnih mehanizmov ni mogoče razumeti drugače kot grob poseg v avtonomijo umetniškega ustvarjanja in poskusa političnega podrejanja kulturne sfere, čemur člani sveta najostreje nasprotujemo.

Sklep 5.2: Sklep se pošlje Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, članom parlamentarnega Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino DZ RS, vodjem poslanskih skupin Državnega zbora RS ter medijem.

Ljubljana, 8. novembra 2012


MIRAN ZUPANIČ
predsednik Nacionalnega sveta za kulturo
 

 

Povezava na sejo: 19. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 23. 10. 2012.

PRIPETE DATOTEKE

Sklepi 19. seje NSK

Mediji o nas

Arhiv objav