Bojana Rogelj Škafar: Nekaj pobud za izboljšanje delovanja javnih zavodov na področju kulture

 

Za globljo analizo vsega predlaganega bi potrebovala več časa, kot ga imam na voljo trenutno. Kljub temu pa bom zapisala nekaj misli, osredotočenih na delovanje muzejev.

Slovenski muzeji so v zadnjih dvajsetih letih dosegli visoke standarde na področju temeljnih nalog raziskovanja, varovanja in posredovanja vedenj o dediščini, zlasti pa na področju povečevanja njene dostopnosti javnosti. Tega vsekakor ne bi dosegli brez solidne finančne podpore države, občin in lokalnih skupnosti, pa tudi ne brez stremljenj po pridobivanju novih znanj in seznanjanju z dobrimi praksami muzejev v tujini.

Ključna za nadaljnji razvoj pa so poleg finančne podpore po mojem mnenju naslednja področja:

Izobraževanje:

- permanentno izobraževanje strokovnjakov, kar pomeni načrtno podporo izobraževanju in aktivnemu sodelovanju na strokovnih konferencah zlasti v

tujini,

- vzpostavitev študija muzeologije kot vede, ki naj že na dodiplomski stopnji obsega študij vsebin, ki so zastopane v muzejih (restavratorstvo, informatika, komuniciranje, marketing, organizacija in izvedba programov, projektno vodenje, organizacija razstav ...).

Zaposlovanje:

- podpora financerjev izvajalcem EU projektov, da bodo lahko za izvedbo projektov črpali EU sredstva in v projekte vključevali zlasti mlade strokovnjake,

- stimulacija in motivacija zaposlenih na način, da je 80 % osebnega dohodka fiksnega, 20 % pa odvisnega od njihove angažiranosti in uspešnosti pri izvedbi projektov,

- poenostavitev pravnih postopkov pri odpuščanju zaposlenih, ki dosegajo slabe rezultate.

Centralizacija določenih nalog v okviru službe na ministrstvu: v muzejih se vsak zase srečujemo in spopadamo z nalogami, ki bi jih bolj racionalno za vse opravljala specializirana služba. Gre za naloge s področij pravnega svetovanja, notranje revizije, zavarovanja, varstva pri delu, varovanja, investicij, priprave javnih razpisov, standardov (v sodelovanju z muzeji in strokovnimi društvi). V praksi se vseh teh nalog lotevajo muzeji posamično ter strokovna društva in SPDM, pravih sinergij pa doslej ni bilo zaznati.

Podpora donatorjem s strani države.

Izboljšanje teh področij bi muzejem omogočilo, da se lahko bolj osredotočijo na svoje temeljne naloge, razvoj dejavnosti in višjo kvaliteto javne službe.

Kot zapisano, bi za kak globlji premislek potrebovala več časa, sem pa nanizala nekaj tematik, za katere vem, da so problematične tako iz moje vsakdanje prakse kakor tudi za kolege v drugih muzejih.

--

O avtorici: Bojana Rogelj Škafar, umetnostna zgodovinarka, univ. dipl. etnologinja in doktorica sociologije; od leta 2005 je direktorica Slovenskega etnografskega muzeja.

 

comments powered by Disqus